Podzimní panorama.jpg

České středohoří

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

České středohoří se rozkládá například na území okresů Litoměřice nebo Česká Lípa. 84 % území Českého středohoří představuje Chráněná krajinná oblast České středohoří s výměrou 1063,17 km². Nejvyšším bodem pohoří je vrchol Milešovky (837 m n. m.) a naopak nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně (121,9 m n. m.).

Geologie

České středohoří svou rozlohou (1265 km²), délkou (přes 70 km) a šířkou (až 25 km) patří k menším orografickým celkům. České středohoří vzniklo sopečnou činností a je jejím nejmohutnějším projevem v Česku. Oháreckým riftem, jenž existoval podél řeky Ohře, se žhavé magma dostalo na povrch. Oblasti dominují čedičové horniny (73,6%), zbytek je tvořen trachytickými a v malé míře andezitickými horninami. Území protíná Litoměřický hlubinný zlom tvořící z geologického hlediska hranici mezi středočeskou a krušnohorskou oblastí. Vyskytují se zde podpovrchová tělesa (lakolity) budovaná utuhlým magmatem. Sopečné kužely se začaly vyzdvihovat z pískovcového podloží v mladších třetihorách, v miocénu (asi před 23 miliony let). Vulkanity místy prorážely Českou křídovou pánev v období pliocénu (před 4,8 miliony let), typickými zástupci jsou Trosky, Kunětická hora. Majestátní krajinný ráz Českého středohoří je dán prohloubenými údolími vytvořenými obnažováním ztuhlého podpovrchového magmatu vodními toky. Jedno z nejkrásnějších údolí vymodelovala řeka Labe. Je jím Porta Bohemica - Brána Čech. Převažují zde čediče a znělce, z usazenin opuky a pískovce.

První geologické mapy oblasti Českého středohoří sestavil Josef E. Hibsch, jeden z nejvýznamnějších evropských vulkanologů.

Kontakt

Adresa
Destinační agentura České středohoří
Komenského 748/4
Litoměřice

Webová stránka
www.stredohori.cz

Facebook

Fotogalerie