Hlinná - Kamýk.jpg

Naučná stezka Hlinná – Kamýk

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

Tato naučná stezka přibližuje geologický význam části území Českého středohoří a jeho přírodně-historické souvislosti. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny informačním panelem s uvedením charakteristiky lokality.

Trasa je dlouhá cca 10 km a nezávazná, jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek, anebo si vybrat pouze část trasy. Místní zajímavostí je mimo jiné přírodní rezervace Holý vrch.

Podzimní panorama.jpg

České středohoří

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

České středohoří se rozkládá například na území okresů Litoměřice nebo Česká Lípa. 84 % území Českého středohoří představuje Chráněná krajinná oblast České středohoří s výměrou 1063,17 km². Nejvyšším bodem pohoří je vrchol Milešovky (837 m n. m.) a naopak nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně (121,9 m n. m.).

Geologie

České středohoří svou rozlohou (1265 km²), délkou (přes 70 km) a šířkou (až 25 km) patří k menším orografickým celkům. České středohoří vzniklo sopečnou činností a je jejím nejmohutnějším projevem v Česku. Oháreckým riftem, jenž existoval podél řeky Ohře, se žhavé magma dostalo na povrch. Oblasti dominují čedičové horniny (73,6%), zbytek je tvořen trachytickými a v malé míře andezitickými horninami. Území protíná Litoměřický hlubinný zlom tvořící z geologického hlediska hranici mezi středočeskou a krušnohorskou oblastí. Vyskytují se zde podpovrchová tělesa (lakolity) budovaná utuhlým magmatem. Sopečné kužely se začaly vyzdvihovat z pískovcového podloží v mladších třetihorách, v miocénu (asi před 23 miliony let). Vulkanity místy prorážely Českou křídovou pánev v období pliocénu (před 4,8 miliony let), typickými zástupci jsou Trosky, Kunětická hora. Majestátní krajinný ráz Českého středohoří je dán prohloubenými údolími vytvořenými obnažováním ztuhlého podpovrchového magmatu vodními toky. Jedno z nejkrásnějších údolí vymodelovala řeka Labe. Je jím Porta Bohemica - Brána Čech. Převažují zde čediče a znělce, z usazenin opuky a pískovce.

První geologické mapy oblasti Českého středohoří sestavil Josef E. Hibsch, jeden z nejvýznamnějších evropských vulkanologů.

Kontakt

Adresa
Destinační agentura České středohoří
Komenského 748/4
Litoměřice

Webová stránka
www.stredohori.cz

Facebook

Fotogalerie